Kierownik Działu ds. Digital Marketingu

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
* Podanie Twojego adresu e-mail pozwoli nam na prawidłową identyfikację w systemie.
* ✓ OK
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Oczekiwania finansowe (brutto) Prosimy o podanie oczekiwań finansowych (kwota brutto).
Dostępność
*
Inne dokumenty Uprawnienia, certyfikaty, list motywacyjny itp.
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Klauzula Informacyjna

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO):

 • ADMINISTRATOR DANYCH

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  iod@wsiz.edu.pl

 • CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacji na rzecz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych.

  Podstawą przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), tj. jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami kodeksu pracy art. - Art. 221 lub w przypadku umów cywilnoprawnych tj. zlecenie w związku z kodeksem cywilnym.

 • ODBIORCY DANYCH

  Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa lub umów powierzenia zawartych na podstawie przepisów prawa.

 • PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

  1. dostępu do danych jej dotyczących,
  2. żądania ich sprostowania,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji.
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • PRZEKAZANIE DANYCH

  Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą profilowane.

 • ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

  W trakcie przetwarzania Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 • OKRES ARCHIWIZACJI

  Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesów rekrutacji skutkujących zawarciem umowy dot. świadczenia pracy zarobkowej na rzecz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, a w przypadku nie zawarcia takiej umowy przez okres nie dłuższy niż 2 lata liczonych od daty udzielenia zgody (przy czym dane są usuwane na koniec roku kalendarzowego). W razie cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 • INNE INFORMACJE

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rekrutacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: iod@wsiz.edu.pl.